نمونه رای بها و تخلیه مورد اجاره

فسخ اجاره

شماره دادنامه: 1325

تاریخ: 7/5/1382

رأی شعبه 151 دادگاه حقوقی تهران

خواهان اعلام داشته که مستأجر وی (خوانده) مطابق بند پنج قرارداد مکلف بوده در موعد مقرر اجاره‌بها را به موجب قبض رسید پرداخت نماید و در صورت تأخیر از تأدیه در هریک از اقساط اجاره‌بها بیش از ده روز موجر حق فسخ اجاره نامه و تخلیه آن را داشته باشد. دادگاه با ملاحظه قرارداد اجاره عادی در تاریخ 15/9/81 و شرط مسطور در آن و دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و عدم انکار و دفاع خوانده از دعوی، نظر به اینکه رابطۀ استیجاری طرفین در محل مورد اجاره یک باب واحد مسکونی واقع در مسعودیه کوچه…. مسلم می‌باشد و نظر به اینکه پرداخت اجاره‌بها توسط مستأجر با وصف مراتب فوق محقق نگردیده با استناد به مادۀ 10 قانون مدنی و مادۀ یک قانون موجر و مستأجر سال 1376 دعوی خواهان ثابت تشخیص داده شده و حکم به اعلام فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره به نفع خواهان صادر می‌شود، در ضمن خوانده مکلف است مبلغ 6000 ريال بابت هزینه دادرسی به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همین دادگاه قابل واخواهی می‌باشد.

برای مشاهده سایر دعاوی مربوط به سرقفلی و ملکی به سایت گروه وکلای سنا مراجعه کنید


https://www.sena2015.com